Klachtenprocedure

Klachtenprocedure kinderopvang CoComelon

Kinderopvang CoComelon heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne
klachtenregeling opgesteld. Dit protocol beschrijft de werkwijze bij het behandelen en
registreren van zowel interne als externe klachten door ouders. Tevens streeft kinderopvang
CoComelon er naar een hoge klant tevredenheid onder haar kinderen en de ouders. Het
heeft onze prioriteit om klachten voor te zijn. Door vaste pedagogisch medewerkers proberen
wij vertrouwen op te bouwen en de drempel zo laag mogelijk te houden om de algehele
tevredenheid te bewaken. Kortom, maak het bespreekbaar zodat wij samen zo snel mogelijk
kunnen zoeken naar de juiste oplossing. Indien u een klacht heeft, zal kinderopvang
CoComelon onderstaande procedure hanteren.
Indienen klacht 

1) Een klacht dient schriftelijk en binnen redelijke termijn na het ontstaan van de klacht
(maximaal 2 maanden) te worden ingediend.

2) De klacht dient voorzien te zijn van datum, naam en adres van de ouder, eventueel de
naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep
en een omschrijving van de klacht. Voor de klacht kan het klachtenformulier gebruikt
worden.

3) Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze procedure wordt
dan afgesloten.
Interne klachtafhandeling
Kinderopvang CoComelon streeft ernaar om klachten zo snel mogelijk op te lossen.

1) In het geval van een schriftelijke formele klacht wordt bij ontvangst maximaal
binnen 1 week door de betreffende leidinggevende telefonisch contact
opgenomen en wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd. Daarbij wordt er om
eventuele aanvullende informatie gevraagd. De leidinggevende doet onderzoek
naar het ontstaan van de klacht en rapporteert de klacht en haar bevindingen
schriftelijk aan het management van kinderopvang CoComelon.

2) Binnen maximaal 2 weken na ontvangst van de klacht krijgen ouders een
schriftelijk reactie op de klacht en wordt beschreven of en welke maatregelen naar
aanleiding van de klacht genomen zullen gaan worden. De klacht wordt na
afhandeling met de ouders geëvalueerd.

3) De klacht is binnen 6 weken afgehandeld en geëvalueerd.
Extern klachtafhandeling 

1. Indien een interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing ofuitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het KlachtloketKinderopvang (informatie & advies). Zij proberen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

2. www.klachtenloket-kinderopvang.nl
Postbus 96802
2509 JE DEN HAAG
Tel: 0900 – 1877

of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang
www.degeschillencommissie.nl
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel: 070 – 3105310 

3. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang,
indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven
omstandigheden een klacht bij de houder kan indienen.

4. Ook als de klacht niet binnen 6 weken tot afhandeling geleid heeft, kan de klacht
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. 

5. De klacht dient binnen 12 maanden, na het ontstaan van de klacht bij kinderopvang
CoComelon, ingediend te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

6. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang vind u hier:
https://www.degeschillencommissie.nl/media/2212/knd-reglement.pdf
Oudercommissie 

Klachten die niet naar tevredenheid opgelost worden, kunnen tevens worden gemeld bij de
oudercommissie. De contactgegevens van de verschillende oudercommissieleden kunt u
terugvinden op de betreffende locatie. De oudercommissie heeft vanuit haar
verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd adviesrecht. De oudercommissie heeft geen
taak met betrekking tot de afwikkeling van klachten en geen rol bij individuele geschillen.

Heeft u nog andere vragen ?

Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, kunt u deze aan ons stellen via onderstaand formulier